Institut Français

Trong suốt 12 năm nay, Viện Pháp Ngữ tại Việt Nam là nơi gặp gỡ và trao đổi về văn hóa Pháp và cũng là trung tâm đào tạo tiếng pháp nổi tiếng cho bất kì ai mong muốn tìm hiểu về tiếng Pháp.

Athena đã đảm nhận việc làm mới lại toàn bộ trang web của viện. Được phát triển bằng Wordpress, trang web đã được tích hợp thêm một modun quản lý các sự kiện và các khóa du học ngôn ngữ thực tế.